Powered by Smartsupp

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky 

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti prevádzkováteľa internetovej stránky www.catalina.sk: Starbiz s.r.o. so sídlom v Trenčianskej Turnej 4003, 913 21, Slovenská republika, IČO: 52624412, DIČ: 2121084614, IČ DPH: SK2121084614, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 47120/V, poštová adresa: Trenčianskej Turnej 4003, 913 21, okres Trenčín, (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.catalina.sk (ďalej len „catalina.sk") a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom  elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany").

Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky a ďalších krajín Eú pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na catalina.sk.

VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na catalina.sk

Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov zostávajú týmito VOP nedoktnuté.

Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom E-obchodu na catalina.sk.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na catalina.sk a celková cena tohto tovaru, spracovaný systémom E-obchodu.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na catalina.sk.

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: Starbiz s.r.o. , Tel.:  +421 (0)940 600 772 / (Pondelok až Piatok) medzi 08.00 - 16.30 hod.,  E-mail: info@catalina.sk

Ceny 

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom  Catalina.sk  je uvedená vždy v okne vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na Catalina.sk s tým, že nové ceny tovarov sú pre Kupujúceho platné dňom ich uverejnenia na Catalina.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný. V prípade, ak sa na catalina.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo  z dôvodu chyby systému a chybného zobrazenia udajov sa pri tovare objaví cena "0 EUR" alebo "1 EUR", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade využitia zľavového kupónu, nie je možné kombinovať jednotlivé zľavóvé kupóny.

Fotky produktov

Na väčšine obrázkov sú profesionálne 3D počítačové animácie. Vnímanie farebného odtieňa často skreslia aj obrazovky mobilov a počítačov. Väčšie kusy nábytku sú vyrábané s toleranciou rozmerov ±1 cm a pomerové rozloženie jednotlivých prvkov (napr. vzdialenosť úložných boxov) produktu sa preto nemusí presne zhodovať so skutočným vyhotovením dodaného produktu. Občas sa môžu objaviť aj drobné zmeny v dizajne, ktoré si výrobca vyhradzuje a ktoré nemenia vlastnosti a celkovú podobu produktu. Matrace môžu podliehať menším rozmerovým odchýlkam, štandardne sa môže vyskytnúť odchýlka ± 1 cm pre výšku matraca a ± 1 % na ostatné rozmery. Táto odchýlka nepredstavuje výrobnú vadu a neznižuje kvalitu výrobku.

Matrace a rošty

Výškou matraca sa rozumie hodnota nameraná v strede matraca nie na okraji. Farba peny v matracoch znázornená na obrázkoch slúži iba pre prehľadnejšiu ilustráciu rôznych matracových vrstiev a nemusí sa zhodovať so skutočnou farbou použitej peny. Táto odlišnosť nemá však žiaden vplyv na vlastnosti matraca, ktoré ostávajú zachované. 

Preležanie matraca. Za preležanie matraca sa považuje, ak preležanie tvorí viac ako 20% z celkovej výsky matraca (napr. ak má matrac 20 cm, za preležanie sa považuje deformácia s výškou 4 cm a viac). Veľkosť preležania je pri reklamovaní potrebné fotograficky zdokumentovať.

Žmolkovanie látky je prirodzeným znakom používania matraca a tento jav nie je možné reklamovať.

Pach a vôňa? Po rozbalení nechajte svoj matrac ešte "odpočinúť" na dobre vetranom mieste. Materiály použité v matracoch z našej ponuky sú testované a certifikované v súlade s prísnymi bezpečnostnými štandardmi. Niektoré materiály (napr. latex) majú svoju charakteristickú prirodzenú vôňu, ktorá však nie je závadou, ale prirodzenou vlastnosťou, a časom vyprchá.

Pri kúpe matraca sa neodporúča matrac umiestňovať na posteľ bez bočníc. V prípade pružinových a taštičkových matracov dbajte na to, aby bočnica obklopovala 40 - 60 % výšky matraca. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť trvalú deformáciu matraca, na ktorú sa nevzťahuje záruka.

Ak bol váš matrac doručený v zrolovanom vákuovom balení, nepoužívajte ho ihneď, ale postupujte nasledovne: Uložte balenie na rošt alebo vodorovný povrch. Vákuový obal opatrne nastrihnite a odstráňte, POZOR, nepoškoďte poťah matraca ostrým predmetom. Matrac bez používania nechajte voľne vystretý 48 - 72 hodín, aby nadobudol pôvodný tvar a rozmer. Nepoužívajte ho skôr. Do uplynutia tejto doby na matrac nestúpajte nesadajte a nelahajte si naň, či iným spôsobom matrac nezaťažujte. Môže to nenávratne narušiť jeho vzhľad, funkčné a rozmerové vlastnosti.

Rošt, na ktorom bude matrac umiestnený, by mal byť s ohľadom na typ matraca vyrobený z pružných alebo pevných lamiel. V prípade pružinových / taštičkových matracov by vzdialenosť medzi lamelami nemala byť väčšia ako 30 - 40 mm, v prípade iných matracov sa táto vzdialenosť môže pohybovať medzi 50 - 60 mm.

Taštičkové / Pružinové matrace sa neodporúča používať na Lamelových roštoch. Touto kombináciou dochádza k znižovaniu tvrdosti matraca (matrac je citeľne mäkší). Tiež môže dôjsť k deformácii matraca. Pri tejto kombinácií matraca a roštu nie je možné vztiahnuť záruku na vyššie uvedené javy.

Objednávanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky v systéme. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky Kupujúceho a to bezodkladne po jej doručení Predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe Predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný o tom upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@catalina.sk.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

5.1 Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt(telefón a e-mailová adresa); 

5.2 Kód objednávaného tovaru podľa katalógu alebo tiež jeho popis; 

5.3 Množstvo objednávaného tovaru; 

5.4 Adresa miesta dodania tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že tovar má byť dodaný na adresu sídla/bydliska Kupujúceho) ; 

5.5 Meno a priezvisko osoby oprávnenej k prevzatiu dodávaného tovaru (ak nebude tento údaj uvedený, má sa za to, že k prevzatiu dodávaného tovaru je oprávnený Kupujúci, prípadne akýkoľvek jeho zamestnanec).

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.

Možnosť reklamovať tovar v prípade, ak nesedí počet balíkov je možný len do 1. mesiaca od doručenia tovaru. 

Ak kupujúci odošle záväznú objednávku na výrobok/tovar a záväzne ju potvrdí emailom, a už boli vynaložené náklady u predavajúceho (záväzné objednanie tovaru u dodávateľa alebo vyexpedovanie tovaru na dobierku, ktorý kupujúci neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania) bude mu vystavená faktúra – storno poplatok vo výške 30% z celkovej hodnoty objednaného tovaru + vyúčtovanie prepravných nákladov ktoré boli vynaložené na zaslanie a vrátenie neprevzatého tovaru od dopravcu. V prípade omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní bude záväzok postúpený k vymáhaniu súdnou cestou a neskôr i exekúciou. Týmto odstavcom VOP nie sú dotknuté zákonom garantované práva spotrebiteľa, jedná sa o Právo na náhradu škody podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, občiansky zákonník.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte osobitne a znamená, do koľko pracovných dní zvyčajne daný produkt odosielame (odovzdávame balík prepravcovi). Pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 2 dní do 30 pracovných dní.. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme vám ho vyexpedovať najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných kusov a budeme Vás kontaktovat na upresnení a doladení vašej objednávky.). Zákazník má v prípade predĺženia uvedenej dodacej lehoty právo od zmluvy odstúpiť. Ak si objednáte produkt, ktorý dodávatel vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom), stornujeme objednávku a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti Vám budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na Vami určený bankový účet, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak. Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, obvykle od 2 do 30 pracovných dní od dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na mieste dodania uvedené v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov. Pre vybrané modely, predavajúci špecifikuje dátum jeho dodania priamo na stránke vybraného produktu.

Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený emailom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke. Kuriérska služba bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru Kupujúcemu a záväzne si s ním dohodne presný čas dodania tovaru Kupujúcemu. V prípade, ak Kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla Predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru Kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru Kupujúcemu znáša Kupujúci.

Dodacie lehoty pri produktoch sú orientačné a nie záväzné!

 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame kuriérom. Dodacia lehota uvedená pri vytváraní objednávky znamená, do koľkých dní dané produkty odosielame. Je potrebne pripočítať 24 hodín pre doručenie kuriérskou službou.

Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maili, resp. SMS o expedícii, kontaktujte nás prosím. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne okamžite poskytneme.

Vykladanie zásielky

Otázka, ktorá zaujíma každého pri dodaní nábytku, ktorého rozmery presahujú štandardné veľkosti balíka. Nadrozmerný tovar doručujú spravidla naši šoféri, ktorí dávaju veľký pozor na to, aby sa tovar pri preprave nepoškodil. Náš tovar putuje z nášho skladu priamo na adresu zákazníka. Naši šoféri chodia na výkladky po celej republike sami, a preto nie je možné, aby vykladali tovar priamo do bytu alebo domu.

Šofér vyloží tovar po vchodové dvere paneláku alebo bránu domu a odtiaľ je to už na vás. Odporúčame tak zabezpečiť si posilu. Naši šoféri sa správajú ľudsky, a ak sa s nimi pekne dohodnete, určite vám radi pomôžu, ak práve nebudú vo veľkom časovom sklze.

Náš šofér vás bude kontaktovať vopred a je možné sa s ním dohodnúť na výkladku až do bytu či domu, služba je však spoplatnená od 30 EUR.

 

Spôsob platby

Za Vami objednaný tovar môžete zaplatiť nasledovnými spôsobmi, podľa toho ktorý Vám najviac vyhovuje.

1. Platba platobnými kartami Visa, MasterCard, Maestro prostredníctvom platobnej brány Global Payments

 Global Payments Logo

VisaMastercardVisa ElectronMaestroDiners ClubUnion PayjcbSodexoBenefit plusEdenredGoogle PayApple Pay
 

2. Online bankový prevod - internet banking (Uniplatba SK, Sporopay, ČSOB SK, Poštová banka, Tatra banka, VÚB, OTB, Prima, Citi, FIO, ING, mBank, J&T, Oberbank, Iné) 

Tovar Vám budeme expedovať až po pripísaní celkovej fakturovanej sumy na náš účet. 

3. Bankový prevod - platba vopred na základe proforma faktúry

Peňažné prostriedky je potrebné zaslať na účet v tvare IBAN:SK33 0200 0000 0045 9063 1053, SWIFT/BIC kod: SUBASKBX

Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

Po zrealizovaní objednávky Vám bude doručený automatický potvrdzujúci e-mail, v ktorom Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Variabilný symbol je číslo Vašej objednávky a je potrebné ho uviesť pri zasielaní úhrady. 

Tovar Vám budeme expedovať až po pripísaní celkovej fakturovanej sumy na náš účet.

4. Na dobierku:

Vaša objednávka je zaslaná kuriérskou službou na zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí. Poplatok za dobierku je 2.9€.

Poštovné a balné 

K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné poštovné:

Doručenie kuriérom:

- dopravné sa odlišuje podľa typu tovaru v rámci SR

Poplatok za dobierku je 2.9€. Iné poplatky ani balné neúčtujeme. Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Catalina.sk ručí zákazníkovi za:

dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom ak tam nebola vyslovene chyba ako (1 EUR), alebo podobné nízka suma

dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený

dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

Catalina.sk nenesie zodpovednosť za:

oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kuriér)

oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

poškodenie zavinené doručovateľom (kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

obsahovú náplň knihy, DVD a podobných produktoch oficiálne vydanú vydavateľom

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 7 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez TrustCard (VISA, MasterCard, Maestro) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Riešenie sporov
1. Spor medzi predávajúcim a kupujúcim (spotrebiteľom a obchodníkom) vyplývajúci zo
spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou je možné riešiť
taktiež prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“).
Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
2. Alternatívne riešenie sporov a jeho podmienky upravuje zákon NR SR č. 391/2015 Z.z. o
alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o ARS“). Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so
žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má
právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho
riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu
neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
3. Spotrebiteľ sa tak môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešenie sporov, ktorým je napr.
Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov
alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva SR, pričom
zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk (ďalej len „subjekt ASR“).
Odkaz je tu:
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskychsporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
4. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže spotrebiteľ podať spôsobom
určeným podľa ustanovenia § 12 zákona o ARS. Spotrebiteľ môže v prípade sporov
týkajúcich sa záväzkov z kúpnych zmlúv a zmlúv o službách online využiť aj platformu
alternatívneho riešenia sporov on-line na základe nariadenia EP a Rady EU č. 524/2013
o riešení spotrebiteľských sporov online (tzv. „platforma RSO“), prostredníctvom ktorej
môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu online a ktorá je
dostupná na webovej adrese:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
5. Alternatívne riešenie sporov môže v zmysle ustanovenia § 2 zákona o ARS využiť len
spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v
rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne
riešenie sporov je bezodplatné, avšak oprávnená právnická osoba ARS môže požadovať
od spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu vo výške maximálne päť
eur vrátane dane z pridanej hodnoty

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť do 30 dní od prevzatia tovaru podľa § 7 predpis č.102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov. Firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH) nemá nárok na vrátenie tovaru ani odstúpenie od zmluvy do 30 dní od dodania tovaru.

Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a zároveň musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi, pôvodnými štítkami pripevnenými k tovaru a s dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný.

Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa Kúpna zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť Kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy cenu zaplatenú za tovar prevodom na účet Kupujúceho, vrátane nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nemal vady.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru prípadne nesprávne uvedenej ceny nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 30 dní od storna objednávky na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Na tovar vyrobený na objednávku alebo personalizovaný tovar (špecifické čalúnenie, farba nožičiek) sa právo na vrátenie tovaru v lehote 30 dní nevzťahuje. V prípade platby na dobierku u tovaru vyrobeného na objednávku, t.j. personalizovaný tovar (špecifické čalúnenie, farba nožičiek) požadujeme zálohu vo výške 30%. 

V prípade objednania postele na osobný odber požadujeme zálohu 30%.

Ak kupujúci odošle záväznú objednávku na výrobok/tovar a záväzne ju potvrdí emailom, a už boli vynaložené náklady u predavajúceho (záväzné objednanie tovaru u dodávateľa alebo vyexpedovanie tovaru na dobierku, ktorý kupujúci neprevezme od dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania) bude mu vystavená faktúra – storno poplatok vo výške 30% z celkovej hodnoty objednaného tovaru + vyúčovanie prepravných nákladov ktoré boli vynaložené na zaslanie a vrátenie neprevzatého tovaru od dopravcu. V prípade omeškania s úhradou faktúry o viac ako 10 dní bude záväzok postúpený k vymáhaniu súdnou cestou a neskôr i exekúciou. Týmto odstavcom VOP nie sú dotknuté zákonom garantované práva spotrebiteľa, jedná sa o Právo na náhradu škody podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, občiansky zákonník.

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby: 

PLATBA VOPRED platobnými kartami / bankovým prevodom –Tovar bude objednaný/odoslaný po pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávke na účet Starbiz s.r.o.

 

Číslo účtu:

IBAN:SK33 0200 0000 0045 9063 1053, SWIFT/BIC kod: SUBASKBX     

Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky.

DOBIERKA - Vaša objednávka je zaslaná kuriérskou službou na zadanú adresu a platíte až pri jej prevzatí. Poplatok za dobierku je 2.9€.

 

Ochrana osobných údajov

Pravidlá nakladania s osobnými údajmi na catalina.sk

1. INFORMÁCIE O CATALINA.SK

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Starbiz s.r.o. so sídlom v Trenčianskej Turnej 4003, Trenčianska Turná 913 21, Slovenská republika, IČO: 52624412, DIČ: 2121084614, IČ DPH: SK2121084614, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel Sro, vložka č. 47120/V, poštová adresa: Trenčianska Turná 4003, okres Trenčín, 911 01 (ďalej len „CATALINA.SK“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.catalina.sk (ďalej len „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len "užívateľ") a zákazníkov CATALINA.SK, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“) a to podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 679/2016/EÚ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.2. CATALINA.SK pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2. AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVÁME?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na CATALINA.SK spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na CATALINA.SK alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3. Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva CATALINA.SK informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava CATALINA.SK údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. CATALINA.SK nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3. PRE AKÉ ÚČELY ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi CATALINA.SK a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže CATALINA.SK vybaviť Vašu objednávku.

3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom CATALINA.SK formou obchodných oznámení využíva CATALINA.SK predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. V tomto prípade zasielame obchodné oznámenia o produktoch súvisiacich s tovarom, ktoré ste na CATALINA.SK už zakúpili. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov CATALINA.SK v podobe obmedzeného priameho marketingu. CATALINA.SK tak nevyžaduje so zasielaním týchto obchodných oznámení súhlas, ale umožňuje Vám kedykoľvek odber noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na CATALINA.SK zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas CATALINA.SK udeľujete v priebehu registrácie na CATALINA.SK alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov CATALINA.SK.

3.3. Pre ponuku našich produktov a propagáciu CATALINA.SK formou obchodných oznámení zasielaných užívateľom využíva CATALINA.SK predovšetkým e-mailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať naše webové stránky. Súhlas CATALINA.SK udeľujete v priebehu registrácie na CATALINA.SK alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Upozorňujeme, že registráciu na CATALINA.SK môžu vykonávať iba osoby staršie ako 18 rokov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu.

3.4. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie CATALINA.SK spracováva CATALINA.SK pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava CATALINA.SK štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.

3.5. Cookies sú využívané tiež pre realizáciu affiliate programu CATALINA.SK, kedy je zaznamenané, či ste do 30 dní od kliknutia na reklamu CATALINA.SK na iných webových stránkach nakúpili akýkoľvek tovar. Spracovanie je opäť možné len na základe Vášho súhlasu s používaním týchto cookies, ktorý poskytujete už na webových stránkach nášho affiliate partnera, teda na stránkach, kde ste klikli na reklamu CATALINA.SK. Pokiaľ tento súhlas poskytnete a ak zároveň poskytnete súhlas s ukladaním cookies pre tieto účely na webových stránkach CATALINA.SK, budú tieto cookies používané v súlade s pravidlami používania cookies.

3.6. Pre zaistenie zákazníckej podpory využívame údaje o Vašom mene a e-maily, ktoré vyplníte pred začiatkom chatu s pracovníkom CATALINA.SK do príslušného chatovacieho okna na webových stránkach. Vyplnením údajov vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním uvedených údajov. Vaše meno a e-mailovú adresu len na základe začatia chatu nijako ďalej nevyužívame.

4. ODVOLANIE SÚHLASU A ZRUŠENIE ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

Obchodné oznámenia. Užívatelia aj zákazníci CATALINA.SK môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

 • kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
 • namietať proti spracovaniu osobných údajov v CATALINA.SK na e-mailovej adrese info@catalina.sk   alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete CATALINA.SK ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazanie cookies nájdete tu.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané CATALINA.SK a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s CATALINA.SK.

5.2. CATALINA.SK ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre CATALINA.SK na účely a spôsobom, ktoré CATALINA.SK stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré CATALINA.SK využíva, patria:

 • prepravné spoločnosti – Slovenský doručovací systém, s.r.o.
 • Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)

6. AKO DLHO ÚDAJE SPRACOVÁVAME?

6.1. CATALINA.SK spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona CATALINA.SK následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom CATALINA.SK požiada o udelenie nového súhlasu.

6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva CATALINA.SK po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva CATALINA.SK iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na CATALINA.SK vzťahujú.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na CATALINA.SK a požadovať:

 • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré CATALINA.SK spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo CATALINA.SK. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
 • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli CATALINA.SK, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám CATALINA.SK potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
 • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže CATALINA.SK správne vybaviť Vašu objednávku.
 • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu
 • Výmaz osobných údajov 
 • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od CATALINA.SK k inému subjektu, kedy CATALINA.SK odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Ďalej môžu zákazníci CATALINA.SK vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej CATALINA.SK okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností CATALINA.SK so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. BEZPEČNOSŤ

8.1. CATALINA.SK dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). CATALINA.SK kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany CATALINA.SK pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. KONTAKT

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na CATALINA.SK emailom na adresu info@catalina.sk alebo na telefónnom čísle +421 947 901 818

10. ÚČINNOSŤ

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 23. 5. 2018.

 

Používanie materiálov zo stránky

© CATALINA  Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia a súhlasu od catalina.sk, zakázané.