Powered by Smartsupp

Vrátenie tovaru

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy uzavretej on-line v e-shope catalina.sk

Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní

2. Odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu sú oprávnené iba fyzické osoby - spotrebitelia

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, v prípade tovaru pozostávajúceho z viacerých dielov alebo oddelených dodávok k jednej objednávke keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo posledný diel alebo kus

4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy Vaším jednoznačným vyhlásením elektronicky na info@catalina.sk alebo vyplnením formulár nižšie

5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2. Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť k nám

3. Ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak, zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty

4. Tovar nesmie byť poškodený a ani poskladaný. Spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, montážny návod, a pod.), ktoré od predávajúceho prevzal. Vrátenie predmetného tovaru predávajúcemu je na náklady a zodpovednosť kupujúceho

5. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť

6. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru

Podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy sú podrobne popísané našich Všeobecných obchodných podmienok, s ktorými sa môžte zoznámiť tu.

Online formulár na oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy uzatvorenej cez e-shop nájdete pod týmto textom napravo s názvom "Vrátenie tovaru".

Kupujúci má možnosť vrátiť výrobok aj v prípade, že je čiastočne poškodený. V prípade, že sa kupujúci rozhodne odstúpiť od kúpnej zmluvy a vráti tovar s poškodením, použitím alebo chýbajúcimi časťami, je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opravou tovaru a jeho obnovením do pôvodného stavu. Toto ustanovenie je v súlade so zákonmi Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky, konkrétne s § 457 a § 458. Zároveň je dôležité zdôrazniť, že podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nesie zodpovednosť za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nadmerného použitia alebo zaobchádzania s tovarom, ktoré presahuje rámec nevyhnutného na skúmanie jeho vlastností a funkčnosti.